12
آگوست

توافق و عقد قرارداد

سلیقه ی شما در هنگام مشاهده و ارائه پروژه های قبلی که توسط این شرکت به سبک های مختلف طراحی شده اند، مشخص می شود و ما متوجه می شویم که شما چه سبکی را می پسندید و در طراحی پروژه شما به ما کمک می کند تا همان سبک را رعایت نمائیم.

هزینه طراحی پروژه شما با توجه به متراژ زمین، نوع کاربری و وضع موجود متغیر است.پس از بازدید زمین محل احداث پروژه و مشخص شدن سلیقه شما قرار داد تنظیم و امضاء می گردد.