12
آگوست

طراحی و تائید طرح

کار اصلی ما در این مرحله یعنی طراحی پروژه، که با استفاده از نرم افزار تخصصی طراحی محوطه و فضای سبز است، آغاز می شود. پس از آماده شدن طراحی اولیه با کارفرما هماهنگی لازم صورت می پذیرد تا با حضور در دفتر شرکت و مشاهده آینده پروژه خود که به صورت سه بعدی و زنده می باشد، جهت ادامه کار اعلام نظر نمایند. در نهایت طراحی پروژه به اتمام و تائید کارفرما می رسد و این شرکت پلان های طراحی که شامل پلان ابعاد و اندازه، پلان گل و گیاه، پلان نمای ساختمان و پلان نقاط روشنایی و همچنین انیمیشن شب و روز می باشد را تحویل می دهد.